Informacje prawne

Informacje prawne

Strona https://www.akiem.com/ jest usługą publicznego udostępniania w Internecie publikowaną w celach profesjonalnych zgodnie z art. 6 (III) nr 2 francuskiej ustawy 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r.

Wydawca

Akiem Groupe
Eurosquare 1
151-161 Victor Hugo Boulevard CS 60001
FR-93452 Saint-Ouen Cedex
info@akiem.com
Fabien Rochefort – Prezes

Hosting

Podmiotem odpowiedzialnym za hosting tej witryny jest OVH 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix. Telefon: +33 (0)9 72 10 10 10.
Witryna stworzona przez: Indexel

Prawa własności intelektualnej

O ile nie określono inaczej, wszystkie treści publikowane na tej stronie internetowej są chronione prawami własności intelektualnej.
Zdjęcia: 2018 Thinkstock, Akiem, Johan van Staaijeren, René Limbourg, Romain Viellard, Antoine Leclercq, Rémi Daugeron
Wszystkie dane zawarte na tej witrynie (teksty, zdjęcia, ilustracje, ikony, animacje, bazy danych itp.) są wyłączną własnością Akiem lub też Akiem uzyskał upoważnienie do korzystania z nich. Akiem stara się na bieżąco aktualizować zawartość swojej witryny internetowej. Informacje o usługach i ich charakterystyce uznaje się za prawidłowe w momencie ich publikacji w Internecie lub aktualizacji stron witryny. Informacje te podawane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinny być uznawane za prawnie wiążące.

Akiem zastrzega sobie prawo do zakończenia, modyfikacji, zawieszenia, ograniczenia lub przerwania dostępu do całości lub części witryny, w tym do jej zawartości, funkcji lub godzin dostępności, bez uprzedniej zapowiedzi. Akiem zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych na stronie informacji bez uprzedniej zapowiedzi i bez obowiązku ich aktualizacji. Jeśli pomimo naszych starań, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie naszej witryny, znajdą na niej Państwo błąd, prosimy o kontakt z nami pod adresem info@akiem.com.

Wchodząc na stronę Akiem, zobowiązują się Państwo do przestrzegania francuskiego prawa własności intelektualnej / niemieckiego ustawodawstwa z 9 września 1965 roku oraz ogólnie rzecz biorąc, międzynarodowych traktatów i umów zawierających postanowienia dotyczące praw autorskich. Tym samym zobowiązują się Państwo nie pobierać, nie powielać w części lub w całości, nie sprzedawać, nie rozpowszechniać, nie nadawać, nie publikować ani nie przekazywać w żadnej formie danych lub utworów chronionych prawem autorskim, które widnieją na stronie Akiem, bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela praw autorskich do danego utworu lub danych.

Dane osobowe

Mają Państwo prawo uzyskać dostęp do swoich danych, sprzeciwić się sposobowi ich wykorzystywania oraz zażądać sprostowania nieprawidłowych danych.

  • pocztą: Akiem, Eurosquare 1 – 151-161, boulevard Victor Hugo CS 60001 – FR-93452 Saint-Ouen Cedex
  • pocztą elektroniczną: dpo@akiem.com. Akiem traktuje wszystkie otrzymane informacje, w tym wiadomości wysyłane drogą elektroniczną, jako ściśle poufne.

Używamy plików cookie w celu zapewnienia sprawnego korzystania z witryny internetowej i tworzenia statystyk.W niektórych sekcjach witryny internetowej (takich jak „Kontakt” i „Kariera”) możemy Państwa poprosić o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres elektroniczny i numer telefonu. Informacje te są niezbędne w celu umożliwienia nam udzielenia odpowiedzi na Państwa uwagi lub prośby o informacje.

Polityka prywatności

Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna.

Akiem zobowiązuje się do należytego i przejrzystego przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”).

Akiem jest podmiotem odpowiedzialnym za wdrożenie informatycznego przetwarzania danych.
Z tego względu wszystkie dotyczące Państwa dane osobowe, które są zbierane na naszej witrynie, w szczególności podczas próśb o kontakt lub odwiedzania naszej witryny, są traktowane jako dane osobowe, które wykorzystujemy i przekazujemy wyłącznie w sposób określony poniżej i zgodnie z naszym rejestrem działalności w zakresie przetwarzania danych.
W tym miejscu oraz w naszych ogólnych warunkach użytkowania znajdą Państwo wszystkie informacje na temat sposobu, w jaki Akiem gromadzi, przetwarza i chroni Państwa dane w kontekście korzystania z naszych usług na stronie www.akiem.com.

Jakie kategorie danych wykorzystujemy i w jaki sposób?

Wszystkie informacje, które nam Państwo podają, są niezbędne do rozpatrzenia Państwa zapytań i odpowiedzi na nie. W tym celu:

W niektórych sekcjach naszej witryny internetowej możemy Państwa poprosić o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres elektroniczny i numer telefonu. Informacje te są niezbędne w celu umożliwienia nam udzielenia odpowiedzi na Państwa uwagi lub prośby o informacje.

Niezbędne informacje, których potrzebuje Akiem w celu rozpatrzenia Państwa zapytań i udzielenia odpowiedzi, są oznaczone gwiazdką na stronach naszej witryny. Jeśli nie zgodzą się Państwo na przekazanie nam niezbędnych informacji, nie będziemy w stanie rozpatrzyć Państwa zapytań lub aplikacji. Państwa dane będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytania.

W celu usprawnienia naszych usług i zapewnienia właściwego funkcjonowania strony internetowej w sposób odpowiadający Państwa potrzebom używamy technologii śledzących, takich jak pliki cookies.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, zaznaczając odpowiednie pole, Akiem może wykorzystać Państwa dane w celu wysłania Państwu informacji handlowych pocztą lub pocztą elektroniczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Komu przekazywane są Państwa dane?

Akiem wdraża wszelkie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w celu ochrony poufności i integralności Państwa danych. Przekazując nam swoje dane osobowe, upoważniają nas Państwo do udostępnienia tych danych spółkom i oddziałom naszej grupy w tych samych celach jak te wskazane powyżej.

Przez jaki okres przechowywane są Państwa dane?

Zobowiązujemy się do przechowywania Państwa danych osobowych jedynie tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów, dla których zostały one zebrane, wypełnienia naszych prawnych i regulacyjnych obowiązków oraz ochrony naszych interesów.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych osobowych?

Przechowujemy tylko te dane, które zostały nam przekazane przez Państwa za pośrednictwem naszej witryny internetowej. Przysługują Państwu określone prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych.

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych po potwierdzeniu Państwa tożsamości mają Państwo prawo zażądać dostępu do wszelkich dotyczących Państwa danych osobowych lub wnieść o sprostowanie lub usunięcie Państwa danych.

W zakresie określonym przez przepisy mają Państwo również prawo do odmowy lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, do zadecydowania o tym, co stanie się z Państwa danymi po ich wygaśnięciu, do wycofania Państwa zgody w dowolnym momencie oraz do przekazania Państwa danych do innej organizacji.

Przypominamy Państwu, że mają Państwo możliwość skontaktowania się z CNIL we Francji za pośrednictwem strony internetowej tego organu.

Mogą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw, przesyłając nam kopię oficjalnego dokumentu tożsamości lub kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych („Data Protection Officer” lub „Délégué à la protection des données”) pod adresem: dpo@akiem.com

Cookies

Ogólne warunki użytkowania

Wydawca: Podmiot prawny, która odpowiada za publikację usługi publicznego udostępniania w Internecie.

Witryna: Wszystkie witryny, strony internetowe i usługi online oferowane przez Wydawcę.

Użytkownik: Osoba korzystająca z Witryny i usług.

Rodzaje zbieranych danych

W czasie korzystania z Witryny Wydawca może gromadzić następujące kategorie danych o Użytkownikach:
Stan cywilny, tożsamość, identyfikacja itp.
Dane dotyczące sytuacji zawodowej (CV, wykształcenie, szkolenia zawodowe, wyróżnienia itp.)
Dane dotyczące połączenia internetowego (adresy IP, dzienniki zdarzeń itp.)

Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

Przekazywanie danych władzom w celu wywiązania się z obowiązku prawnego

W ramach wywiązywania się z naszych obowiązków prawnych Państwa dane osobowe mogą być ujawniane, gdy wymaga tego prawo lub przepisy, lub zgodnie z decyzją właściwego organu regulacyjnego lub prawnego. Ogólnie rzecz biorąc, zobowiązujemy się do przestrzegania wszystkich przepisów prawnych, które pozwalają zapobiegać udostępnianiu informacji lub danych, ograniczać je lub regulować, a w szczególności do przestrzegania francuskiej ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącej technologii informatycznych, plików i swobód obywatelskich.

Przekazywanie podmiotom trzecim z zastosowaniem ograniczeń dotyczących odbiorcyDane osobowe, które nam Państwo podają, mogą zostać przekazane naszym spółkom zależnym w celu ich przetwarzania. Nasze spółki zależne traktują te informacje jako ściśle poufne.

Zachowanie poufności danych osobowych

Zobowiązanie do zachowania poufności

W przypadku przekazania Państwa danych osobowych podmiotowi trzeciemu, podmiot ten jest zobowiązany do stosowania tych samych warunków poufności, co warunki obowiązujące na naszej witrynie internetowej.

Uprzednie powiadomienie o przekazaniu danych osobowych podmiotom trzecim w przypadku połączenia lub przejęcia

Uprzednie powiadomienie i możliwość wycofania przed i po połączeniu lub przejęciu

W przypadku operacji połączenia, przejęcia lub innej formy przekazania aktywów, zobowiązujemy się zagwarantować poufność Państwa danych osobowych oraz poinformować Państwa zanim Państwa dane zostaną przekazane lub poddane innym zasadom poufności.

Gromadzenie danych dotyczących tożsamości

Bezpłatne korzystanie z witryny

Przeglądanie witryny internetowej nie wymaga wcześniejszej rejestracji lub logowania. Mogą Państwo przeglądać witrynę bez konieczności podawania nam jakichkolwiek danych identyfikacyjnych (nazwisko, adres, itp.). Nie rejestrujemy żadnych danych identyfikacyjnych podczas zwykłego przeglądania Witryny.

Gromadzenie danych technicznych dotyczących sprzętu

Gromadzenie danych technicznych w celu świadczenia usługi

Strona automatycznie gromadzi pewne dane techniczne dotyczące Państwa urządzenia. Informacje te obejmują adres IP, dostawcę usług internetowych, konfigurację sprzętu, konfigurację oprogramowania, rodzaj i język przeglądarki itp. Gromadzenie tych danych jest niezbędne do świadczenia naszych usług.

Przechowywanie danych technicznych

Okres przechowywania danych technicznych

Dane techniczne są przechowywane przez czas ściśle niezbędny do opisanych powyżej celów.

Długość okresu przechowywania zanonimizowanych danych osobowych

Przechowywanie danych

O ile niniejsze warunki użytkowania nie stanowią inaczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane osobowe, które przetwarzamy, nie będą przechowywane dłużej niż czas potrzebny do przeglądania przez Państwa Witryny.

Anonimizacja

Przechowujemy dane osobowe przez czas ściśle niezbędny do celów opisanych w niniejszych ogólnych warunkach użytkowania. Po tym okresie dane są anonimizowane i przechowywane wyłącznie do celów statystycznych i nie będą wykorzystywane do innych celów.

Procedura w przypadku wykrycia przez Wydawcę naruszenia bezpieczeństwa

Informacje dotyczące Użytkownika w przypadku naruszenia bezpieczeństwa

Zobowiązujemy się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa proporcjonalnego do ryzyka przypadkowego, nieuprawnionego lub nielegalnego dostępu do Państwa danych osobowych, ich ujawnienia, zmiany, utraty lub zniszczenia. W przypadku, gdy dowiemy się o nielegalnym dostępie do Państwa danych osobowych przechowywanych na serwerach naszych dostawców lub na naszych własnych serwerach lub o nieautoryzowanym dostępie skutkującym określonym powyżej ryzykiem, zobowiązujemy się do:

  • Jak najszybszego powiadomienia Państwa o naruszeniu
  • Zbadania przyczyny naruszenia i poinformowania o niej Państwa
  • Wdrożenia rozsądnych środków koniecznych do zminimalizowania negatywnych skutków i szkód, które mogą wyniknąć z takiego naruszenia.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

Opisane powyżej zobowiązania do powiadomienia o naruszeniu bezpieczeństwa nie stanowią w żadnym wypadku przyznania się do winy lub odpowiedzialności za wystąpienie takiego naruszenia.

Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich

Brak przekazywania danych poza Unię Europejską

Wydawca zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych swoich Użytkowników poza granice Unii Europejskiej.

Zmiany w Ogólnych Warunkach Użytkowania i Polityce Prywatności

Zobowiązujemy się do informowania Państwa o wszelkich istotnych zmianach w niniejszych ogólnych warunkach użytkowania i niezmniejszania w znaczący sposób poziomu poufności Państwa danych bez poinformowania Państwa i uzyskania Państwa zgody.

Prawo właściwe i środki odwoławcze

Stosowanie prawa francuskiego (ustawodawstwa CNIL) i właściwość sądów

Niniejsze ogólne warunki użytkowania i korzystania z Witryny są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem francuskim, w szczególności z ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącą technologii informatycznych, plików i swobód obywatelskich. Interpretacja ta nie ma wpływu na prawa ustawowe przysługujące Państwu w kraju zamieszkania. Jeśli są Państwo konsumentem, wyrażają Państwo, podobnie jak my, zgodę na poddanie się niewyłącznej jurysdykcji sądów francuskich, co oznacza, że mogą Państwo podjąć działania prawne związane z niniejszymi warunkami użytkowania we Francji lub w kraju UE, w którym Państwo mieszkają. Jeśli są Państwo podmiotem profesjonalnym, wszelkie powództwa przeciwko nam muszą być wnoszone do sądów francuskich.
W przypadku sporu przed skierowaniem sprawy do sądu wszystkie strony będą dążyć do polubownego rozwiązania. Jeżeli próby te nie powiodą się, wszelkie powództwa dotyczące ważności, wykładni lub stosowania niniejszych ogólnych warunków użytkowania, również w przypadku wielości stron pozwanych lub zaangażowania osób trzecich, należy kierować do sądów francuskich.

Przenoszenie danych

Wydawca zobowiązuje się do udostępnienia na Państwa życzenie wszystkich Państwa danych. Dzięki temu Użytkownik ma większą kontrolę nad swoimi danymi i może je ponownie wykorzystać. Dane te powinny być dostarczone w powszechnie stosowanym i łatwym do ponownego wykorzystania formacie.